autotranslation

* * *

To Tor Heyerdal

Tiki-tiki-tiki-kon,
                           tiki-kon,
                                         tiki-kon,
Beams of deck creak all the way:
                                                   - tiki-kon;

Stars from Haven talk to me:
                                             - tiki-kon,
                                                              tiki-kon;
Stars of Haven talk to me:
                                        - tiki-kon.

Plashing tender lapping swash:
                                               - tiki-kon,
                                                                tiki-kon;
Splashing tender lapping swash:
                                                 - tiki-kon;

Skims along and over waves
                                             seagull's cry,
                                                                 seagull's moan:
- Tiki-tiki-tiki-kon,
                              tiki-kon.

2007, 28-29.01.2008

Go to Russian original


Taras A. Shiyan, vers., 1994.
Taras A. Shiyan, trans., 2007-2008.